बंद करे

निर्वाचन क्षेत्रों

क्रमांक  निर्वाचक क्षेत्र  निर्वाचक क्षेत्र  संख्या 
 1  लोकसभा  50-कौशाम्बी  1
 2 विधान सभा   251-सिराथू
 3 विधान सभा  252-मंझनपुर
 4 विधान सभा 253-चायल
 5 विकास खण्ड  8
 6  न्याय पंचायत  88
 7 ग्राम पंचायत  498